Teknikenkät avloppsreningsverk

Teknikenkät avloppsreningsverk

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten eller när ni går mellan de olika flikarna!

Ni kan skicka enkätlänken till flera olika experter inom kommunen som separat kan fylla i sina delar och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad. Varje reningsverk har sin egen flik.

Enkäten är inte obligatorisk att besvara men uppgifterna som samlas in är mycket centrala för att säkerställa Sveriges efterlevnad av avloppsdirektivet. I enkäten framgår med (* Obligatoriskt enligt EU) vilka uppgifter som anses vara obligatoriska av EU, men som ännu ej är obligatoriska enligt svensk författning.

Enkäten är till stora delar uppbyggd med frågor som besvaras med Ja eller Nej, där ett av alternativen ska väljas. När flera alternativa reningsmetoder används regelbundet i hela eller delar av avloppsreningsverket ska samtliga markeras med Ja.

Investeringskostnader rapporteras till EU som sammanställda, nationella uppgifter, fördelade på investerings- samt reinvesteringsuppgifter för avloppsreningsverk respektive spillvattenförande ledningsnät (duplikatsystem och kombinerade system). För att underlätta vid besvarandet av enkäten har investeringsuppgifterna så långt som möjligt harmoniserats med de uppgifter som registreras i VASS. Vid avsaknad av detaljerade investeringsuppgifter kan schabloner användas om det anges hur underlaget tagits fram i kommentarsfältet.

När ni besvarat de frågor ni kan, med rimlig arbetsinsats, trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten”. Beakta att Naturvårdsverket inte kan använda sparade uppgifter i enkäter som inte är inskickade och att en ofullständigt besvarad och inskickad enkät ger betydligt mer information än om enkäten inte skickas in alls. Avsaknad av inskickade enkäter eller frågetecken i inskickade enkäter kan leda till att ni blir kontaktade av SMED i syfte att informationen ska bli så komplett och korrekt som möjligt. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar Magnus Persson enligt nedan.

För att diarieföra enkätsvaren kan den skrivas ut direkt via webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion.

Lämna in enkäten senast den 28 november.

Enkäten är inskickad

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om teknikenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Anna Maria Sundin
073-095 77 14 010-698 11 79
magnus.persson@ivl.se annamaria.sundin@naturvardsverket.se
www.ivl.se www.naturvardsverket.se

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten eller när ni går mellan de olika flikarna!

Ni kan skicka enkätlänken till flera olika experter inom kommunen som separat kan fylla i sina delar och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad. Varje reningsverk har sin egen flik.

Enkäten är inte obligatorisk att besvara men uppgifterna som samlas in är mycket centrala för att säkerställa Sveriges efterlevnad av avloppsdirektivet. I enkäten framgår med (* Obligatoriskt enligt EU) vilka uppgifter som anses vara obligatoriska av EU, men som ännu ej är obligatoriska enligt svensk författning.

Enkäten är till stora delar uppbyggd med frågor som besvaras med Ja eller Nej, där ett av alternativen ska väljas. När flera alternativa reningsmetoder används regelbundet i hela eller delar av avloppsreningsverket ska samtliga markeras med Ja.

Investeringskostnader rapporteras till EU som sammanställda, nationella uppgifter, fördelade på investerings- samt reinvesteringsuppgifter för avloppsreningsverk respektive spillvattenförande ledningsnät (duplikatsystem och kombinerade system). För att underlätta vid besvarandet av enkäten har investeringsuppgifterna så långt som möjligt harmoniserats med de uppgifter som registreras i VASS. Vid avsaknad av detaljerade investeringsuppgifter kan schabloner användas om det anges hur underlaget tagits fram i kommentarsfältet.

När ni besvarat de frågor ni kan, med rimlig arbetsinsats, trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten”. Beakta att Naturvårdsverket inte kan använda sparade uppgifter i enkäter som inte är inskickade och att en ofullständigt besvarad och inskickad enkät ger betydligt mer information än om enkäten inte skickas in alls. Avsaknad av inskickade enkäter eller frågetecken i inskickade enkäter kan leda till att ni blir kontaktade av SMED i syfte att informationen ska bli så komplett och korrekt som möjligt. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar Magnus Persson enligt nedan.

För att diarieföra enkätsvaren kan den skrivas ut direkt via webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion.

Lämna in enkäten senast den 28 november.

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om teknikenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Anna Maria Sundin
073-095 77 14 010-698 11 79
magnus.persson@ivl.se annamaria.sundin@naturvardsverket.se
www.ivl.se www.naturvardsverket.se

* Obligatoriska fält

Glöm ej trycka på Spara-knappen för att undvika att inmatad information går förlorad om ni lämnar enkäten! Genom att placera markören över i-knapparna i enkäten får ni upp mer information om frågan.

När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.Välj reningsverk

Kommun:
Anläggningsnummer:
Anläggningsnamn:
Huvudman:
Är reningsverket nedlagt? Ja Nej
Förnamn på kontaktperson: 
Efternamn på kontaktperson:
Telefonnummer till kontaktperson:
E-post till kontaktperson:
Rening av avloppsvatten
* Obligatoriskt enligt EU
Mekanisk rening
Filter, sil galler etc. * Ja Nej
Försedimentering * Ja Nej
Biologisk rening 
Aktivt slam * Ja Nej
SBR * Ja Nej
Fast biobädd * Ja Nej
Rörligt bärarmaterial * Ja Nej
Membranbioreaktorteknik * Ja Nej
Biologisk fosforreduktion * Ja Nej
Luftad biodamm * Ja Nej
Annan biologisk rening
Kommentarer/förtydliganden
Kemisk rening 
Förfällning * Ja Nej
Simultanfällning * Ja Nej
Efterfällning * Ja Nej
Tvåpunktsfällning * Ja Nej
Annan kemisk rening
Kommentarer/förtydliganden
Kompletterande rening 
Kväverening utan tillsats av extern kolkälla * Ja Nej
Kväverening med tillsats av extern kolkälla * Ja Nej
Våtmark som används som en del av anläggningen för efterpolering (nödvändig för att klara kvävereningskrav) * Ja Nej
Våtmark efter utlopp (men inte nödvändig för att klara kvävereningskrav) * Ja Nej
Annan kvävereningsprocess
Pulveriserat aktivt kol * Ja Nej
Granulerat aktivt kol * Ja Nej
Infiltration * Ja Nej
Sandfilter * Ja Nej
Mikrofiltrering * Ja Nej
Ultrafiltrering * Ja Nej
Ozonering * Ja Nej
UV-behandling * Ja Nej
Klorering eller motsvarande * Ja Nej
Annan kompletterande rening
Kommentarer/förtydliganden
Rening av rejektvatten 
SBR Ja Nej
Anammox Ja Nej
Annan rejektvattenbehandling
Kommentarer/förtydliganden
Slambehandling 
Slamstabilisering och slamavvattning
Rötning Ja Nej
Kompostering Ja Nej
Luftning Ja Nej
Kalkning Ja Nej
Centrifug Ja Nej
Silbandspress Ja Nej
Kammarfilterpress Ja Nej
Till annat reningsverk för rötning Ja Nej
Annan slambehandling
Kommentarer/förtydliganden
Återanvändning av renat avloppsvatten
* Obligatoriskt enligt EU
Bevattning * Ja Nej
Annat
Kommentarer/förtydliganden
Avloppsledningsnät
* Obligatoriskt enligt EU
Hur långt är det allmänna spillvattenförande ledningsnät anslutet till reningsverket? *  km
Hur stor andel av det allmänna spillvattenförande ledningsnät anslutet till reningsverket utgörs av separat eller duplikatsystem? *  %
Hur stor andel av det allmänna spillvattenförande ledningsnät anslutet till reningsverket utgörs av kombinerat spill-, dag- och dränvattenförande system? *  %
Kommentarer/förtydliganden
Investeringar ARV > 2000pe exklusive ledningsnät 
* Obligatoriskt enligt EU
Utfall nyinvestering 2016 *   tkr
Kommentarer/förtydliganden
Utfall reinvestering 2016 *   tkr
Kommentarer/förtydliganden
Budgeterade investeringar 2017  Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Budgeterade reinvesteringar 2017  Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Planerade nyinvesteringar reningsteknik och slambehandling
Planerade investeringar kommande 5-årsperiod   Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Investeringsutgifter ledningsnät
* Obligatoriskt enligt EU
Utfall nyinvesteringar 2016 *   Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Utfall reinvesteringar 2016 *   Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Budgeterade investeringar 2017  Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Budgeterade reinvesteringar 2017  Mkr
Kommentarer/förtydliganden
Styrande kvävereningskrav (om relevant) 
Kvävereningskrav endast utifrån NFS 2016:6
Haltkravkopplat till tätbebyggelsens storlek (årsmedel 15 alt. 10 mg/l N-tot) Ja Nej
Reduktionskravet (årsmedel 70 procent) Ja Nej
Viss kvävereduktion i anläggningen i kombination med retention Ja Nej
Endast retention över 70 procent Ja Nej
Retentionsprocent (i de fall då sådan åberopas)  %
Kommentarer/förtydliganden
Kvävereningskrav helt eller delvis enligt tillståndsvillkor
Mindre strängt villkor än krav i NFS 2016:6 (i kombination med retention)  Ja Nej
Motsvarande eller strängare tillståndsvillkor än krav enligt NFS 2016:6  Ja Nej
Ange ev. tillståndsvillkor tot-N  mg/l
Ange tidsbasen för kravet
Kommentarer/förtydliganden
UPPFÖLJNING
Hur lång tid tog det att fylla i enkäten (minuter)?
Kommentarer på enkäten
När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.
Load Error: