Små avloppenkäten

Små avloppenkäten

Välkommen till Havs- och vattenmyndighetens teknikenkät rörande små avlopp!

Ni kan skicka webblänken till flera olika personer som separat kan fylla i enkäten och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad.

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten!

När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen Lämna in enkäten nedan. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar någon av kontaktpersonerna nedan.

Lämna in enkäten senast den 12 januari.

Enkäten är inskickad

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om reningsverksenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Klara Eklund
073-095 77 14 010-698 60 98
magnus.persson@ivl.se klara.eklund@havochvatten.se
www.ivl.se www.havochvatten.se

Välkommen till Havs- och vattenmyndighetens teknikenkät rörande små avlopp!

Ni kan skicka webblänken till flera olika personer som separat kan fylla i enkäten och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad.

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten!

När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen Lämna in enkäten nedan. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar någon av kontaktpersonerna nedan.

Lämna in enkäten senast den 12 januari.

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om reningsverksenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Klara Eklund
073-095 77 14 010-698 60 98
magnus.persson@ivl.se klara.eklund@havochvatten.se
www.ivl.se www.havochvatten.se

* Obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.
* Namn:
* Telefonnummer:
* E-postadress:
Kommunnamn:


Antal fastigheter med små avlopp

Fråga Svar
Uppskatta antalet fastigheter i kommunen med WC-avlopp  st
Uppskatta antalet fastigheter i kommunen med enbart BDT-avlopp  st

Antal fastigheter med WC-avlopp och reningsteknik enligt nedan:

Slamavskiljning med enklare eller ingen efterföljande rening   st
Infiltration  st
Infiltration + fosforrening  st
Markbädd  st
Markbädd + fosforrening  st
Sluten tank (svartvattenseparering)  st
Minireningsverk <25pe  st
Urinseparering  st
Stora infiltrationer/markbäddar 25-200pe  st
Reningsverk 25-200pe  st
Vet ej  st
Kvar att fördela:  st

Kommentarer på uppgifter om små avlopp

Kommentera gärna osäkerheten i lämnade uppgifter

Övriga kommentarer

När ni är klara med enkäten trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.

Instruktioner

Denna instruktion har tagits fram i syfte att tydliggöra vilken information som efterfrågas i de olika inmatningsfälten i webbenkäten för små avlopp.

Vi inser att många av dessa uppgifter kan vara svåra eller omöjliga att få fram på den detaljnivå vi efterfrågar men vi förväntar oss inga exakta svar. Era uppskattningar är alltid bättre än de vi annars måste göra för att få heltäckande belastningsstatistik för små avlopp.

Allmänt

Er inloggningslänk kan användas utav flera personer men undvik att vara inne samtidigt i enkäten. Om ni trycker på Spara-knappen kan ni återkomma senare för att slutföra enkäten. När ni väl skickat in enkäten kan uppgifterna ej ändras utan att ni kontaktar oss. Observera att om ni lämnar enkäten (stänger er webbläsare) utan att spara försvinner all inmatad information!

Definitionsmässigt är ett enskilt avlopp en avloppsanläggning som tar emot avloppsvatten från mindre än 200 personekivalenter. Det är viktigt att förstå vad som i enkäten avses med “fastighet med enskilt avlopp” för att ni ska kunna fylla i enkäten korrekt. Det som efterfrågas är antalet fastigheter med enskilt avlopp och deras reningsteknik och inte antalet avloppsanläggningar. Befolkningsstatistiken är kopplad till fastigheter och för att kunna beräkna belastningen bör även teknikuppgifterna om de små avloppen avse fastigheter. Detta klargörs bäst med några exempel, se nedan.

Resultat

Genom att svara på enkäten ger ni underlag till HaV för att kunna beräkna belastningen från de små avloppen, i första hand för fosfor och kväve, både på kommunnivå och för tillrinningsområden till vattenförekomster, vilken kommer användas i bland annat PLC6-rapporteringen till Helsingforskommissionen (HELCOM) och i den fördjupade miljömålsuppföljningen (FUT). De som svarat på enkäten kommer få återkopplingar i form av belastningsdata, vilka vi hoppas ni kan ha nytta av i ert arbete.  På sikt kommer troligen dessa data också bli tillgängliga via VISS.

 

Enkäten

Här beskrivs vilken information som ska matas in i de olika inmatningsfälten i webbenkäten.

Inmatningsfält

Förklaring

Namn:

Namn på den person som skickar in enkäten.

Telefonnummer:

Telefonnummer till den som skickar in enkäten.

E-postadress:

E-postdress till den som skickar in enkäten.

Antal fastigheter med små avlopp

 

Uppskatta antalet fastigheter i kommunen med WC-avlopp.

Ange antalet fastigheter i kommunen med enskilt avlopp och blandat avloppsvatten (BDT+WC) inklusive de med sluten tank.

Uppskatta antalet fastigheter i kommunen med enbart BDT-avlopp

Ange antalet fastigheter i kommunen med indraget vatten och enbart BDT-avlopp.

Antal fastigheter med WC-avlopp och reningsteknik enligt nedan

I samtliga alternativ nedan vill vi att ni uppskattar antalet fastigheter med WC-avlopp som använder en viss reningsteknik.

Slamavskiljning med enklare eller ingen efterföljande rening 

Trekammarbrunn eller liknande med eller utan enklare infiltration t ex stenkista eller IVA-filter.

Infiltration

En infiltrationsanläggning har spridarrör men inga dräneringsrör och inget definierat utlopp utan avloppsvattnet perkolerar efter rening ner till grundvattnet. Gäller anläggningar upp till 25pe.

Infiltration + fosforrening

Infiltrationsanläggning med förfällning av fosfor.

Markbädd

En markbädd har dräneringsrör i botten av bädden som leder bort det renade vattnet till ett definierat utlopp. Om bädden är otät fungerar detta avlopp dock ofta som ett bräddavlopp medan övrigt avloppsvatten perkolerar till grundvattnet. I denna kategori inkluderar vi även anläggningar med kompaktfilter och biomoduler. Gäller anläggningar upp till 25pe.

Markbädd + fosforrening

 

Markbädd med fosforrening inkluderande förfällning alternativt efterföljande filtersteg med t ex Polonit.

Sluten tank

 

Ska anges för svartvattensystem där allt WC-avlopp går till sluten tank.

Minireningsverk <25pe

 

Samlingsnamn för anläggningar som till sin funktion påminner om kommunala reningsverk; det vill säga att i systemen ingår vanligen sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning.

 

Urinseparering

Anläggning med separat tank för uppsamling av urin. 

Stora infiltrationer/markbäddar 25-200pe

Infiltrationer och markbäddar dit fler än 25 pe är anslutna.

Reningsverk 25-200pe

 

Reningsverk vanligen med mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Vet ej

Använd endast detta alternativ om ni inte har någon uppfattning alls om vilken reningsteknik som används.

I belastningsberäkningarna kommer SMED behöva tillskriva dessa anläggningar en reningsteknik och även om ni bara anger en grov uppskattning är den säkert bättre än de medelvärden för hela Sverige som annars kommer användas.

Kvar att fördela

Systemet anger hur många anläggningar som är kvar att fördela utifrån ert uppskattade antal fastigheter i kommunen med WC-avlopp. För att enkäten ska kunna skickas in ska ”Kvar att fördela” = 0.

 

Exempel på hur fastigheter med enskilt avlopp bör redovisas i enkäten

§  Det vanligaste fallet är att det på en fastighet finns ett hus med WC-avlopp. Avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och efterföljande infiltrationsanläggning. I enkäten hanteras detta som: 1 WC-avlopp, 1 Infiltration

 

§  I en kommun är ca 100 fastigheter med WC-avlopp kopplade till tre reningsverk i storleken 25-200pe. I enkäten anges dessa som 100 WC-avlopp och 100 reningsverk 25-200 pe.

 

§  Tre fastigheter med WC-avlopp delar på ett minireningsverk. I enkäten hanteras detta som 3 WC-avlopp och 3 minireningsverk. Det blir alltså samma rapportering som om de hade haft var sitt minireningsverk.

 

§  På en fastighet finns det ett permanentboende med WC-avlopp och tre fritidshus med enbart BDT-avlopp som har var sin slamavskiljare och ingen ytterligare rening. I enkäten utgör denna fastighet: 1 WC-avlopp, 1 slamavskiljare. Eftersom rapporteringen ska ske per fastighet tas inte BDT-avloppen med, då det blir det mest belastande avloppet som blir styrande för hela fastigheten.

 

§  På en fastighet finns det tre WC avlopp varav två med enbart slamavskiljare och en med efterföljande infiltration, vilket rapporteras som 1 WC-avlopp och 1 slamavskiljare, då det mest belastande avloppet blir styrande för hela fastigheten.

Load Error: