Enkät rörande allmänna mindre avloppsreningsverk

Reningsverksenkäten

Nytt reningsverk

Uppgifter för mindre avloppsreningsverk lämnas i separata flikar, vilka nås via knappen ”Reningsverksenkäten” i menyn till vänster.

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten eller när ni går mellan de olika flikarna!

Ni kan skicka enkätlänken till flera olika personer inom kommunen som separat kan fylla i sina delar och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad.

När ni fyllt i tillgängliga uppgifter för alla era reningsverk trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” nedan. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar någon av kontaktpersonerna nedan.

Lämna in enkäten senast den 24 november.

Enkäten är inskickad

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om reningsverksenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Klara Eklund
073-095 77 14 010-698 60 98
magnus.persson@ivl.se klara.eklund@havochvatten.se
www.ivl.se www.havochvatten.se

Uppgifter för mindre avloppsreningsverk lämnas i separata flikar, vilka nås via knappen ”Reningsverksenkäten” i menyn till vänster.

OBS: Informationen sparas först när ni trycker på Spara-knappen i enkäten eller när ni går mellan de olika flikarna!

Ni kan skicka enkätlänken till flera olika personer inom kommunen som separat kan fylla i sina delar och det går att öppna och stänga enkäten hur många gånger ni vill utan att informationen försvinner om den är sparad.

När ni fyllt i tillgängliga uppgifter för alla era reningsverk trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” nedan. När enkäten är inskickad kommer uppgifterna inte kunna ändras utan att ni kontaktar någon av kontaktpersonerna nedan.

Lämna in enkäten senast den 24 november.

Tack för er medverkan!


Kontakta oss gärna:
Frågor om reningsverksenkäten Övergripande frågor
Magnus Persson Klara Eklund
073-095 77 14 010-698 60 98
magnus.persson@ivl.se klara.eklund@havochvatten.se
www.ivl.se www.havochvatten.se

* Obligatoriska fält

Information om kontaktpersonen dagvatten

När ni är klara med båda enkätdelarna trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.
* Namn:
* Telefonnummer:
* E-postadress:
Kommunnamn:


Allmänt om kommunens avloppsvattenhantering

Fråga Svar Kommentar
Hur stor andel av det allmänna spillvattenförande ledningsnätet består av kombinerade system?
Hur stor volym uppskattar ni bräddas på nätet årligen i genomsnitt?   m3
Hur stor volym dagvatten uppskattar ni tillförs kommunens reningsverk årligen i genomsnitt?  m3
Har kommunen tagit fram en dagvattenstrategi?
Har kommunen vidtagit åtgärder för att rena dagvatten inom tätorter? Ge gärna exempel.
Har ni genomfört några undersökningar av effektiviteten av åtgärderna? Vad blev resultatet?
Planerar kommunen några åtgärder inom den närmaste treårsperioden för att minska föroreningarna från dagvatten? Vilka?


Dagvattenhantering

Tätortskarta för kommunen

* Hit räknas alla typer av dammar, magasin och bassänger, t.ex. avsättningsmagasin och skärmbassänger.
** System där även dammar kan ingå som ett för- och eftersteg till våtmarken.

Referenser till lämnade uppgifter

Namn på rapport/länk Kommentar
Undersökningar/rapporter som gjorts inom kommunen rörande dagvattendammar och våtmarker.


Övriga kommentarer 

När ni är klara med båda enkätdelarna trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.

* Obligatoriska fält

Denna enkät gäller mindre reningsverk med anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.20 som är dimensionerade för 200 till 2000 personekvivalenter.

Information om kontaktpersonen avloppsreningsverk

När ni är klara med båda enkätdelarna trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Kommunnamn:


Välj reningsverk

Anläggningsnummer:
Anläggningsnamn:
Är anläggningen nedlagd? Ja Nej
Ange år:
Om omkopplat, ange till vilket reningsverk:
Uppgifterna gäller för år: 

Anläggningens koordinater 
- Nordkoordinat:
- Ostkoordinat:
- Ostkoordinat:

Utsläppskoordinater om andra än anläggningskoordinaterna 
- Nordkoordinat:
- Ostkoordinat:
- Ostkoordinat:

Uppskattat antal anslutna fysiska personer
Anslutning pe-tot 
Ansl.-till 

Har reningsverket mekanisk rening? Ja Nej

Har reningsverket markbaserad rening?

Har reningsverket biologisk rening? Ja Nej

Har reningsverket kemisk rening? Ja Nej

Har reningsverket kompletterande rening? Flera alternativ kan markeras. Ja, filtrering
Ja, kväverening. Ange reduktion i procent:
Ja, våtmark
Nej

BOD7-halt in   mg/l (årsmedel)
BOD7-halt ut   mg/l (årsmedel)
Antal provtagningstillfällen/år   st
Provtagningsmetod 

Total fosforhalt in   mg/l (årsmedel)
Total fosforhalt ut   mg/l (årsmedel)
Antal provtagningstillfällen/år   st
Provtagningsmetod 

Total kvävehalt in   mg/l (årsmedel)
Total kvävehalt ut   mg/l (årsmedel)
Antal provtagningstillfällen/år   st
Provtagningsmetod 

Vattenflöde   m3/år
Bräddning vid reningsverket   m3/år

Hur behandlas överskottsslam i reningsverket? Flera alternativ kan markeras. Gravitationsförtjockning
Silbandspress
Centrifug
Slambädd
Rötning
Behandlas inte alls

Lämnar reningsverket överskottsslam till annat reningsverk? Ja, ange till vilket reningsverk: Nej
Vart går överskottsslammet?

Kommentarer

När ni är klara med båda enkätdelarna trycker ni på knappen ”Lämna in enkäten” på startsidan.

Lägg till reningsverk som saknas

Anläggningsnummer:
Anläggningsnamn:


Load Error: